2 stycznia 2016

O nas

Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM

39-400 Tarnobrzeg, ul. Słowackiego 2

KRS: 0000280261,   NIP: 867-21-59-509,  Regon: 180232280

Konto Bankowe

BGŻ BNP PARIBAS  48 2030 0045 1110 0000 0335 1270

 

Cele działania Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i propagowanie inicjatyw artystycznych, działalności artystycznej, kulturalnej i sportowej, prowadzonej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów. Pobudzanie środowisk lokalnych do pracy na rzecz rozwoju kultury i różnego rodzaju form artystycznych. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym promocja dziedzictwa regionalnego. Dążenie do pełnej integracji międzypokoleniowej i osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Działania w sferze ekologii oraz zachowania, ochrony i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego. Promocja i wspieranie rozwoju turystyki w regionie. Ochrona zdrowia i propagowanie profilaktyki prozdrowotnej. Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działania na rzecz rozwoju demokracji. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy  międzynarodowej.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Promowanie ruchu artystycznego dzieci i młodzieży na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu i miasta Tarnobrzeg,
 • Wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne Zespołu „Fram” i jego członków oraz jego działalności artystycznej we wszystkich formach przewidzianych przez prowadzących Zespół,
 • Współpraca z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla różnych form aktywności artystycznej, rekreacyjnej i sportowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
 • Prowadzenie kursów, szkoleń i konferencji,
 • Organizacja wystaw, wernisaży i prowadzenie galerii artystycznych,
 • Wydawanie czasopism, opracowań i innych publikacji,
 • Prowadzenie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń,
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie, półkolonie),
 • Prowadzenie działalności gospodarczej z której zysk będzie przeznaczony na działania statutowe,
 • Przedstawianie właściwym organom postulatów i opinii w sprawach związanych z celami, oraz działalnością Stowarzyszenia i jego członków,
 • Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz promocja gospodarstw ekologicznych,
 • Wpieranie miejscowych tradycji ludowych (sztuka, rzemiosło, kultura),
 • Promocja walorów regionalnych, oświaty regionalnej i turystyki,
 • Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą,
 • Prowadzenie działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji młodzieży (promocja wolontariatu),
 • Propagowanie wśród młodzieży stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy, prowadzenie warsztatów z profilaktyki,
 • Promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej,
 • Działanie na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznych i ekonomicznych,
 • Działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej,

Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji seniorów.