Dni Teatru w Tarnobrzegu 24-26.03.2017

Wraz z Tarnobrzeski Dom Kultury w dniach 24-26.2017 roku po raz kolejny na parkiety TDK w Tarnobrzegu zaprosiliśmy dla mieszkańców trzy teatry.

24.03.2017 roku Teatr „Kontynuacja” Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” z sztuką Henryka Bardijewskiego w reżyserii Marka Urbana:

„Mniejsze dobro” –  Akcja sztuki roz­grywa się w spo­koj­nym, ubo­gim mie­ście, Zawłoczy,  gdzie mieszka lokalny auto­ry­tet prof. Lamb. Przez jego teo­rie o spo­dzie­wa­nych ruchach ziemi, mia­steczko zaczyna się wylud­niać. Niezadowolony z tego faktu pre­zy­dent Zawłoczy posta­na­wia doko­nać pew­nej trans­ak­cji z panią pre­zy­dent, która rzą­dzi boga­tym, lecz pozba­wio­nym auto­ry­te­tów mia­stem, Bieguny. Czy ta wymiana wyj­dzie obu mia­stom na dobre? Sztuka H. Bardijewskiego, pełna iro­nii i gro­te­ski, poru­sza wiele współ­cze­snych pro­ble­mów oby­cza­jo­wych.

25.03.2017 roku Teatr GOK Gminy Leżajsk w Giedlarowej i Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z musi­calem wg W. Szekspira, scenariusz i reżyseria Marek Krauz:

„Romeo i Julia” – Muzycznie opo­wie­dziana histo­ria dwóch zwa­śnio­nych rodów: Kapuletich i Montekich, a kon­kret­nie – opo­wieść o nie­szczę­śli­wej , ale pięk­nej, bez­kom­pro­mi­so­wej miło­ści dwojga mło­dych ludzi: Romea i Juli. To także dra­mat ponad­cza­sowy, uka­zu­jący pro­blemy poko­le­niowe rodzi­ców i dzieci, któ­rzy nie potra­fią ze sobą roz­ma­wiać, słu­chać się nawza­jem i sza­no­wać swoje potrzeby.

26.03.2017 roku Teatr Dramatyczny Sandomierskiego Centrum Kultury z sztuką Izabeli Degórskiej w reżyserii Kamila Kremiec-Panek:

„Ballada na trzy biurka” – Bank w małej miej­sco­wo­ści ma zostać prze­jęty przez japoń­ską firmę. Dyrektor zmu­szony jest do wpro­wa­dze­nia wielu zmian, co może nie­ko­rzyst­nie wpły­nąć na sytu­ację obec­nych pra­cow­ni­ków. Żeńska część zespołu, trzy kobiety: kadrowa, księ­gowa i maszy­nistka, to trzy poko­le­nia i jeden pro­blem – cią­gła walka o posadę! „Ballada na trzy biurka” to spek­takl prze­peł­niony komi­zmem sytu­acyj­nym i zabaw­nymi zwro­tami akcji. Nie bra­kuje rów­nież momen­tów reflek­syj­nych oraz nie­zwy­kle barw­nych postaci, w któ­rych każdy z nas może dostrzec cząstkę sie­bie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.